ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท และ สพฐ

พิมพ์

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท และ สพฐ

 

     math_30-06

 

เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัฒนาพิทักษ์กุล  ป.4/5 างวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และคะแนนสูงสุดทางคณิตศาสตร์  

เด็กหญิงธัญพิมล  บัวมณี  G.4/1 างวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

เด็กหญิงณัฐกมล  คุณรัตนาภรณ์  ป.4/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

ระดับช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของ สสวท

จากโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ของ สมาคมส่งเสริมวิทยาศาตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ สสวท  

math_19-06-10_new1

 

ถ่ายภาพร่วมกับ ฯพณฯ ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  รัฐมนตรีช่วย ศธ. ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผ้อำนวยการ สสวท

บริหารระดับสูง HP และนักเรียนชนะเลิศ คะแนนสูงสุดทางคณิตศาสตร์ 

คณิต ป.6 วิทย์ ป.3 และ ป.6 อีก 3 ท่าน 

 

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center