ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

logo

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

1. วัน เวลา  สถานที่  จำหน่ายใบสมัคร 
    วันจำหน่ายใบสมัคร
    วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันศุกร์ที่ 9  กันยายน 2554  ราคาชุดละ 200 บาท
    เตรียมสำเนาสูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

    เวลาจำหน่ายใบสมัคร
    
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

    สถานที่จำหน่ายใบสมัคร 
   
ห้องการเงิน  อาคารเซนต์แมรี่ (ใบสมัครจำหน่ายไม่จำกัดจำนวน)

  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2548-16 พฤษภาคม 2549
          
(อายุนอกเกณฑ์  ไม่รับพิจารณา)

    2.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
          หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 2  
(อายุอยู่ในเกณฑ์ข้อ 2.1)

  

3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (เพื่อตรวจและเก็บรักษาไว้)

    3.1 ใบสมัครที่ซื้อไปฉบับจริง (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
          ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย (รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน)

    3.2 สำเนาสูติบัตร พร้อมตัวจริง

    3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล บุตร บิดา มารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.4 สำเนาทะเบียนบ้านบุตรคนที่สมัครสอบ สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
          พร้อมตัวจริง

    3.5 สำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.6 สำนาใบสำคัญการหย่า พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.7 สำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม พร้อมตัวจริง (ถ้ามี)

    3.8 สำเนาใบศีลล้างบาป พร้อมตัวจริง (เฉพาะเด็กคาทอลิก)

    3.9 สำเนาใบสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา พร้อมตัวจริง (เฉพาะลูกศิษย์เก่าเท่านั้น)

    3.10 สำเนาบัตรประจำตัวนักรียนของพี่ที่กำลังเรียนอยู่ พร้อมตัวจริง
            (เฉพาะน้องศิษย์ปัจจุบันที่มีบิดามารดาเดียวกัน)

    3.11 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
           (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปและต้องเป็นรูปเดียวกันกับรูปที่ติดในใบสมัคร)

    * ในวันยื่นใบสมัครหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนคาทอลิก 
       น้องศิษย์ปัจจุบันหรือลูกศิษย์เก่าทางโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้สิทธิ์นั้น

    * เอกสารในข้อ 3.2-3.10 ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและ
       นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

    * เรียงเอกสารตามลำดับข้อ 3.1 - 3.7

  

4. กำหนดยื่นใบสมัคร

    นำนักเรียนแต่งชุดนักเรียน เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
    วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ถ้าท่านไม่มายื่นใบสมัคร
    ตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

5. สถานที่ยื่นใบสมัคร

    ตึกเซนต์หลุยส์ชั้น 1

 

6. กำหนดสอบ

    วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 10.30 น.

    กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบครึ่งชั่วโมง นำนักเรียนที่มาสอบไปส่งบริเวณโรงอาหาร
    ชั้นล่าง อาคารเซนต์ปอล
เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูจะนำบุตรธิดาของท่าน
    มาส่งที่จุดเดิม

 

7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

    - บัตรเข้าห้องสอบ

    - ดินสอดำ ดินสอสี ยางลบ ไม้บรรทัด

 

8. การประกาศผลสอบ

    ผลสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบประมาณ 30 วัน
    วันมอบตัวจะแจ้งในวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งจะกำหนดไว้ในจดหมาย

 

9. วันมอบตัว เรียงเอกสารดังต่อไปนี้

    9.1 แคชเชียร์เช็ค (เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ไว้ด้านหลังไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)
          
กรณีต่างจังหวัดให้ทำเป็นตั๋วแลกเงิน

    9.2 ใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

    9.3 ใบมอบตัวนักเรียนฉบับจริง (ที่แจกให้)
          กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์แล้วเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

    9.4 เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเรียงตามลำดับ

    9.5 ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

10. หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร  1. ภาคภาษาไทยเรียนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร  2. ภาคภาษาอังกฤษ (Bilingual) เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ
                 กับเจ้าของภาษา ยกเว้นภาษาไทย สังคม

 

* หมายเหตุ *

    1. การมาติดต่อกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรติดต่อ
        โดยใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้ง

    2. ท่านผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำบุตรหลานไปเรียนติวเข้ม เพื่อการสอบเข้า

    3. หากเอกสาร ไม่ครบตามที่กำหนดทางโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่รับยื่นใบสมัครและมอบตัว

    4. ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถติดต่อเด็กเข้าเรียนได้ 
        โปรดอย่าหลงเชื่อท่านอาจถูกหลอกลวงได้  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

    5. ผลสอบที่ประกาศถือเป็นสิทธิ์ขาดของโรงเรียน

    6. กรณีที่บัตรเข้าสอบของนักเรียนสูญหาย กรุณาติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์
        ก่อนวันเข้าสอบ พร้อมนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรสอบใหม่
        (ต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่นำมาในวันยื่นใบสมัคร)

 

 

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center