^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

m6กิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่  18-29  พฤษภาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

4

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรุ่นประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จัดขึ้นในระหว่างวันที่  18 -  29  พฤษภาคม  2558  

ณ  ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

อ่านเพิ่มเติม...

20150529-0002

วันที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 08.00 น.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก โดยท่านอธิการิณี เซเลสตินา กิจเจริญและผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆพร้อมทั้งสำนักงานเขตบางรักฝ่ายสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเดินรณรงค์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ไปรอบบริเวณถนนสีลม เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0002

วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 08.40 น. นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์ เพื่อโลกสวยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สอนน้อง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 พับกล่องนมเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกวันพุธตัวแทนนักเรียนจะประกาศทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ "มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำ ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมช่วยสังคมและประเทศชาติและโลกให้อยู่อย่างร่มเย็น"

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 7.40 น.ท่านอธิการ เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้เข้าเเข่งขันในรายการ Young Journalist of the Year 2014-2015 กับองค์กร Amnesty International เเห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าเเข่งขันเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดพิธีขอบคุณและขอพรพระ พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี คุณพ่อธีรพงษ์ ก้านพิกุล(ไข่ดาว) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0003

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อแนะนำถึงกฎระเบียบและการปฎิบัติต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0006

วันที่ 23 พ.ค. 2558 เวลา 08.30-09.15 น.คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมค่าย Headway with SJC # 3 ณ อาคาร Saint Mary โดยท่านอธิการิณี เซเลสตินา กิจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1 050658กิจกรรม   อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขปีการศึกษา 2558                             
วันจันทร์ที่  22-26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558   
สถานที่  ห้องกิจกรรม ม.3 

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ เกิดทักษะชีวิต และมีทักษะในการปฐมพยาลเบื้องต้น เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชนทั้งเป็นตัวอย่าง  ที่ดีแก่เพื่อนในวัยเดียวกันได้

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0001

วันที่ 22 พ.ค. 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดพิธีขอบคุณและขอพรพระ พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง 6 และ G1-G6 โดยมี คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

11151008 752985414800710 8152695314843203685 n

วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 08.00-14.00 น.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดพิธีขอบคุณและขอพรพระ พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ G1-G6 โดยมี คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0004

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องสมุดประถม ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องสมุด EP ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0001

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานและเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเป็นการประหยัดพลังงาน ทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้จากโซลาร์เซลล์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดเช่น ไฟแสงสว่าง พัดลม คอมพิวเตอร์ ทีวี และ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์นำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไฟแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

S  8077364

 เวลา 08.50  วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลือกกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

20150516-0003วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ GPAS STEPS ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  โดย ดร.ลานนิพนธ์  เกษลา ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

20150515-0001วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.   คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยดร. กนกพรฉันทนารุ่งภักดิ์ ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  โดยมีท่านอธิการิณี เซเลสตินา กิจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

20150515-0002วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน โดยผศ.ดร.อรองค์ชาครหอประชุมTrinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีท่านอธิการิณี เซเลสตินา กิจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

20101231-0001

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.30 น.
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2558 โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากรเป็นประธานในพิธี
เวลา 10.00 - 15.30 น.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรและสันติสุข โดย..คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร ณ หอประชุม Trinity Hall โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีท่านอธิการิณี เซเลสตินา กิจเจริญ กล่าวเปิดและปิดการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th