^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

20160530-0001วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.40 น.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ Grade 9/2 ได้ทำการทดลองเรื่อง" Antacids" โดย Mr.Brad Simpso ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ "SCIENCE LAB"ที่ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงและพัฒนา ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Lab) ให้เป็นห้องเรียนที่ทันสมัย รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ครบภายในห้องเรียน พร้อมที่จะให้นักเรียนได้ทำการทองลอง และศึกษาหาความรู้ด้านการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

0003-20160113

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
เด็กหญิงกัญจรีย์ ศุภวิทยา นักเรียนระดับชั้น G5/1 
เด็กหญิงภคนันท์ ตันกิติบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ในโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2559-2560

อ่านเพิ่มเติม...

2

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 8.40-9.00 น.ท่านอธิการิณีเซอร์ เซเลสตินา กิจเจริญได้อบรมนักเรียนผ่านทาง (Video Conference) ไปตามห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงภาคภาษาอังกฤษ G1-G12

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0010

 VDO บรรยากาศ  งาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0014

วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 04.20 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดการจัดงาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในโดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญและ ท่านอธิการ เซอร์เซเลสตีนา กิจเจริญเป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0001วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.20 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

20150125-0002เวลา 13.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2558 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมท์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แน่นแฟ้นน้องพี่ สามัคคีชุมนุม ( เซนต์โยฯกลับบ้าน SJC We R Back ) โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม และท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดงจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

sjcwerback

รวม VDO จากงาน คืนสู่เหย้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แน่นแฟ้นน้องพี่ สามัคคีชุมนุม ( เซนต์โยฯกลับบ้าน SJC We R Back ) โดย สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมท์ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

20150125-0009เวลา 18.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2558 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมท์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แน่นแฟ้นน้องพี่ สามัคคีชุมนุม ( เซนต์โยฯกลับบ้าน SJC We R Back ) ในช่วงเย็น โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม และท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา คณะเซอร์ ครูและศิษย์เก่า ได้มาร่วมงาน และรับชมการแสดงต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

20141219-0001เวลา 7.40 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมคำนับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

20141219-0001วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-19.00 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับสมาคมศิษย์เก่ามาแตร์เดอีในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์ "กีฬาสามัคคี SJC-มาแตร์ ครั้งที่ 1" โดยท่านมาแมร์ มีเรียม กิจเจริญ ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม พร้อมทั้งท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

20110102-0004

เวลา 7.45 น. วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดการประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการ สช. เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

20141121-06

เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมด้วยครูและนักเรียน ร่วมกันจัดของใช้และอาหารเพื่อนำไปมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินจำนวน 294 ชุด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองจำนวน 225 ชุด ณ จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เวลา 7.00 น.วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มาเซอร์ มารีอา อัจฉรา สุภาไวย์ และ มาเซอร์เอ็มมานูแอล ยะงาม ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะครูและนักเรียนเดินทางไปมอบของใช้และอาหารให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ณ จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

20141124-05

เวลา 14.30 น.วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 สมาคมศิษย์เซนต์โย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมจัดงาน " มาลาพาเพลิน " ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยท่านมาแมร์ มีเรียม กิจเจริญ และท่านมาแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินี เซนต์ปอล เดอชาร์ตร แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมทั้งศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เวลา 07.00 -16.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะกรรมสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจะนำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ได้รับความเดือดร้อนในโครงการต่างๆ ในชนบท

อ่านเพิ่มเติม...

17102557-8เวลา 15.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม วงดุริยางค์โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2557 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

อ่านเพิ่มเติม...

01

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. มาเซอร์ ครู และนักเรียนได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

อ่านเพิ่มเติม...

10644200 641045025994750 1983901855150286094 o

มาเซอร์เอ็มมานูแอล ยะงาม พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมแบ่งปันความสุข นำของเล่น อาหาร ไปมอบให้น้องๆๆๆสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสอง และปัญญา ...บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมฉลองศาสนนามท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th