^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ การแก้ปัญหาการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยใช้การสอนแบบ KWL PLUS   meritocredito-borsadelcredito
2 นางกาญจนา    นงนวล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  meritocredito-borsadelcredito
3 นางสาวนฤมล   ขำหมื่นไวย์ ผลการใช้แบบฝึกหัด  เรื่องแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6   โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย  meritocredito-borsadelcredito
4 นางสาวนิรมล  กันพิพิธ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 3/1 meritocredito-borsadelcredito 
5 นางสาวนุจรีย์   ผิวงาม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นเกรด 11/1  เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  โดยการจัดการเรียนรู้    แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ meritocredito-borsadelcredito 
6 นางสาวเนตรทราย  เฉยตรองการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์และจับใจความในวิชาภาษาไทย    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และคิดเปรียบเทียบ meritocredito-borsadelcredito 
7 นางเนาวรัตน์  จิตวิริยะยิ่งยง ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ของนักเรียน ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  meritocredito-borsadelcredito 
8 นางบุษบา  ขำหาญ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 meritocredito-borsadelcredito 
9 นางสาวใบทอง        หอมอ้ม การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยโดยการใช้ เทคนิคการเสริมแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 meritocredito-borsadelcredito 
10 นางสาวปัทมาภรณ์     จิตตารมย์ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  ร  ล  ว   โดยใช้ภาพประกอบ    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  meritocredito-borsadelcredito 
11 นางปิยะมาศ   รัตนรอด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ      โดยการใช้แบบฝึก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 meritocredito-borsadelcredito 
12 นางสาวผกาใจ  วิชุลดาวุธ   การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย               meritocredito-borsadelcredito 
13 นางพรรณพิภา  เทศทอง การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก meritocredito-borsadelcredito 
14 นางสาวมณฑิรา   มาลารักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้เพลงประกอบการสอนเรื่อง พยัญชนะอักษรนำกับการ    สอนแบบปกติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  meritocredito-borsadelcredito 
15 นางมยุรี   เอี่ยมอ่วม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  อักษรนำ โดยใช้วิธีสอนแบบ สุ.จิ.ปุ.ลิ. ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  meritocredito-borsadelcredito 
16 นางสาววาสนา  ยิ้มฉาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาคภาษาอังกฤษ)  meritocredito-borsadelcredito 
17 นางศิริพร ไชยดิษฐ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกหัดที่แทรกคำอธิบายเนื้อหา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 meritocredito-borsadelcredito 
18 นางสาวศิริรัตน์  ตันรัตนะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3(ภาคภาษาอังกฤษ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบBackward Design meritocredito-borsadelcredito 
19 นางสาวสมใจ     จันทร์เรือง การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ      ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2    meritocredito-borsadelcredito 
20 นางสายไหม  อินทุเศรษฐ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1   โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง  meritocredito-borsadelcredito 
21 นางสาวสุจิตรา ศรีจำรัส การพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบพาโนรามา (PANORAMA)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito 
22 นางสุดา   บุญคล้าย  การพัฒนาการอ่านจับใจความเรื่องสั้น วิชาภาษาไทย ของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด meritocredito-borsadelcredito 
23 นางสุพร     สังข์แก้ว การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ( ภาคภาษาอังกฤษ ) โดยใช้ชุดฝึกคิดวิเคราะห์ เรื่องทุกข์ของชาวนา meritocredito-borsadelcredito 
24 นางสาวสุพรรษา  เมืองสน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะคำควบกล้ำก่อนเรียนและ หลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 meritocredito-borsadelcredito 
25 นางสุภา    ทองแท้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำยาก ของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ      เกรด 1  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา meritocredito-borsadelcredito 
26 นางสาวเสาวลักษณ์  สีบุญเรือง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 meritocredito-borsadelcredito 
27 นางปฐมาวดี   จีระบุศย์  การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน  meritocredito-borsadelcredito 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวเนตรทราย เฉยตรองการ การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกอ่านคิดวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  icon PDF
2 นางเนาวรัตน์ จิตวิริยะยิ่งยง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่   กก โดยใช้ชุดการเรียน   สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 2  icon PDF
3 นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ การแก้ปัญหาการออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  icon PDF
4 นางกาญจนา   นงนวล ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกทักษะ   ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
5 นางจันทร์เพ็ญ   คงชูญาติ การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/1  icon PDF
6 นางสาวดวงใจ   สุระพุทธ ผลของการใช้แบบฝึกหัดการคัดลายมือเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  icon PDF
7 นางสาวนฤมล   ขำหมื่นไวย์ ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนประถมศึกษาปีที่   2  icon PDF
8 นางสาวนุจรีย์ ผิวงาม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นเกรด11/2   เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายโดยชุดฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  icon PDF
9 นางบุษบา   ขำหาญ ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กรุงเทพมหานคร  icon PDF
10 นางปฐมาวดี จีระบุศย์ การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคภาษาอังกฤษ  icon PDF
11 นางสาวปัทมาภรณ์   จิตตารมย์ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  icon PDF
12 นางปิยะมาศ   รัตนรอด การพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบ   ฝึกทักษะสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
13 นางสาวผกาใจ วิชุลดาวุธ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนคำศัพท์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3 (ภาคภาษาอังกฤษ)โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาไทย  icon PDF
14 นางพรรณพิภา เทศทอง การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  icon PDF
15 นางมยุรี   เอี่ยมอ่วม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   2 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  icon PDF
16 นางสาววาสนา ยิ้มฉาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ   สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 4  icon PDF
17 นางศิริพร ไชยดิษฐ์ การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเขียนตามคำบอกสำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  icon PDF
18 นางสาวศิริรัตน์ ตันรัตนะ ผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/3 ภาคภาษาอังกฤษ   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
19 นางสาวสมใจ     จันทร์เรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง   สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน  icon PDF
20 นางสายไหม อินทุเศรษฐ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง  icon PDF
21 นางสาวสุจิตรา ศรีจำรัส การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   อย่างมีวิจารณญาณ   โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการใช้โมเดลซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  icon PDF
22 นางสุดา บุญคล้าย การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 โดยใช้แบบฝึก  icon PDF
23 นางสุพร สังข์แก้ว การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ   SQ3Rเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
24 นางสุภา ทองแท้ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการ   เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคภาษาอังกฤษ)  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SQ3R
2. นางกาญจนา นงนวล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
3. นางจันทร์เพ็ญ คงชูญาติ การศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. นางสาวนุจรีย์ ผิวงาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
5. นางสาวเนตรทราย เฉยตรองการ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
6. นางเนาวรัตน์ จิตวิริยะยิ่งยง การพัฒนาทักษะการคัดลายมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคัดลายมือสำหรับนักเรียน GRADE 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7. คุณครูบุษบา ขาหาญ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
8. นางปฐมาวดี จีระบุศย์ การพัฒนาการอ่านและเขียนคำราชาศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้น GRADE 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
9. นางสาวปัทมาภรณ์ จิตตารมย์ การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอน
10. นางปิยะมาศ รัตนรอด การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
11. นางพรรณพิภา เทศทอง การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
12. นางพอตา ชาติดี ผลการใช้แบบฝึกการประสมอักษรที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13. นางสาวภคกนก ทองตาลึง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน เรื่อง การเขียนเรียงความของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
14. นางศิริพร ไชยดิษฐ์ การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
15. นางสาวศิริรัตน์ ตันรัตนะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้การสอนรูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16. นางสาวสมใจ จันทร์เรือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำบาลี สันสกฤตที่ได้รับการสอน โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
17. นางสายไหม อินทุเศรษฐ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ภูมิปัญญาใน วรรณคดีไทย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
18. นางสาวดวงใจ สุระพุทธ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
19. นางสาวสุจิตรา ศรีจำรัส การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ
20. นางสุดา บุญคล้าย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
21. นางสุพร สังข์แก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ขัตติยพันธกรณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ สุ.จิ.ปุ.ลิ.
22. นางสุภา ทองแท้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น Grade 1 ด้วยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
23. นางสุรพรรณ แก้วดี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด
24. นางสาวอุษา สังขรัตน์ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ

แก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โย เซฟคอนเวนต์ โดยใช้การสอบควบคู่การทำแบบฝึกทักษะและการให้ข้อมูลป้อนกลับ

2. นางกาญจนา นงนวล ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกทักษะ  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. นางจันทร์เพ็ญ คงชูญาติ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคาวมสามารถด้านการอ่านและเขียนคำในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
4. นางสาวนุจรีย์ ผิวงาม

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นเกรด9/1 เรื่อง พระบรมราโชวาท โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคม : Facebook

5. นางสาวเนตรทราย เฉยตรองการ การพัฒนาทักษะการฟังเชิงวิเคราะห์ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังเชิงคิดวิเคราะห์
6. นางเนาวรัตน์ จิตวิริยะยิ่งยง

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนเกรด 2โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

7. นายจิรโรจน์ จิรธรรมวศิน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้หลักฐานเป็นฐาน EBT (Evidence Based  Teaching)
8. นางปฐมาวดี จีระบุศย์

การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวปัทมาภรณ์ จิตตารมย์ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10. นางปิยะมาศ รัตนรอด การพัฒนาการอ่านและเขียนคำราชาศัพท์โดยใช้แบบ ฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

11. นางพรรณพิภา เทศทอง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division)

12. นางสาวนฤมล  ขำหมื่นไวย์ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย  
13. นางสาวภคกนก ทองตำลึง การศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อิเหนา ตอน  ศึกกะหมังกุหนิงโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
14. นางศิริพร ไชยดิษฐ์ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
15. นางสาวศิริรัตน์ ตันรัตนะ ผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกหัดที่แทรกคำอธิบายเนื้อหาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
16. นางสาวสมใจ จันทร์เรือง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง

17. นางสายไหม อินทุเศรษฐ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการวิจารณ์วรรณคดีที่ได้การสอนแบบร่วมมือ 

18. นางสาวดวงใจ สุระพุทธ การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
19. นางสาวนิรมล  กันพิพิธ การศึกษาผลการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ร ล ว โดยใช้บทกลอนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
20. นางสุดา บุญคล้าย

การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำยาก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

21. นางสุพร สังข์แก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ภาคภาษาอังกฤษ)โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

22. นางสุภา ทองแท้ การใช้เกมส์เสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น Grade 1  
23. นางสาวใบทอง     หอมอ้ม ผลการใช้เพลงคาราโอเกะเป็นสื่อประกอบการอ่านและการเขียนคำ  ร , ล  และคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
24. นางสาวอุษา สังขรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโยใช้กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
25. นางสาวผกาใจ  วิชุลดาวุธ   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
26. นางมยุรี      เอี่ยมอ่วม การศึกษาความสามารถในการอ่าน  เขียนภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
27.

นางสาว รติมา  ศรีนาวิน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
28.

นางสาวสุจิตรา   ศรีจำรัส

 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม(Questioning Method)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th