^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวกฤติกา  ปานสีทอง การใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงตามหลักการออกเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 meritocredito-borsadelcredito
2 นางสาวกุลิสรา  โกมล การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ  เรียนต่ำ ของนักเรียนชั้น ป 1/4 meritocredito-borsadelcredito
3 นางสาวจิติมา  มณฑาศวิน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC meritocredito-borsadelcredito
4 นางสาวจุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการฝึกเพิ่มเติม meritocredito-borsadelcredito 
5 นางฉวีวรรณ     นาคะไพบูลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังได้รับการ     สอนแบบร่วมมือ แบบ STAD meritocredito-borsadelcredito 
6 นางสาวชุลีพร  เพียรช่าง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Modal verbs ชั้น      มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPS meritocredito-borsadelcredito 
7 นางสาวนงนุช  อัญญะมณี   การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito 
8 นางสาวบุบผชาติ  นิมิตเดชวงศ์ การใช้แผนผังความคิด (Mind Map) พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   meritocredito-borsadelcredito 
9 นางปาริชาต  ประดับเพ็ชร ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนประโยค Can ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 meritocredito-borsadelcredito 
10 นางสาวพัทร์ธรี  เอื้อสิริมนต์   ผลของการสอนโดยใช้การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนและการใช้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 meritocredito-borsadelcredito 
11 นางมณฑา   ดนตรีรส การใช้แผนผังความคิด (Mind Map) พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนประโยค Can ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ผลของการสอนโดยใช้การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนและการใช้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 meritocredito-borsadelcredito 
12 นางรัสรินทร์   เอนกกุลพิพัฒน์ ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Non – Finite Verbs ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    meritocredito-borsadelcredito 
13 นางวรากุล  ศรีคำซอน การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 meritocredito-borsadelcredito 
14 นางสมศรี  อึงพิทักษ์พันธุ์ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะความจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 meritocredito-borsadelcredito 
15 นางสาวสรัญภร   จิรมนุญโย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison ของนักเรียนชั้น     มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ แบบ CIRC meritocredito-borsadelcredito 
16 นางสารภี  กุศลส่ง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค  STAD ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   meritocredito-borsadelcredito 
17 นางสุภาวดี ดำรุง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ด้วยวิธีการเดาคำศัพท์จากปริบทโดยใช้แบบฝึก meritocredito-borsadelcredito 
18 นางสาวอนงค์ศรี  อัญญะมณี   การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ meritocredito-borsadelcredito 
19 นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6       โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยใช้แบบฝึกภาษาฝรั่งเศส    meritocredito-borsadelcredito 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางปาริชาต ประดับเพ็ชร การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพประกอบการสอน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  icon PDF
2 นางสาวกฤติกา ปานสีทอง  ผลของการใช้เทคนิคการเสริมศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  icon PDF
3 นางคนึงนิตย์     เกิดสบาย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค G.I.  icon PDF
4 นางสาวจิติมา มณฑาศวิน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5   โดยใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์  icon PDF
5 นางสาวจุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 โดยการฝึกเพิ่มเติม  icon PDF
6 นางสาวชุลีพร เพียรช่าง การพัฒนาการเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตามแนว B-SLIM Model ( Bilash”s Second   Language Instructional Model ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  icon PDF
7 นางณัฐพร ทองแท้  การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  icon PDF
8 นางสาวนงนุช อัญญะมณี การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ   โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
9 นางสาวบุบผชาติ นิมิตเดชวงศ์ ผลการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 จากการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกจากหนังสือพิมพ์  icon PDF
10 นางสาวพัทร์ธรี เอื้อสิริมนต์ การพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง   Error Identification ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้การสอนแบบร่วมมือแบบ CIRC  icon PDF
11 นางรัสรินทร์   เอนกกุลพิพัฒน์ ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบ   B-SLIM Model ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเรื่อง Conditional Sentences   & Wish ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  icon PDF
12 นางวรากุล   ศรีคำซอน ผลการใชกลวิธีชวยจําเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม   ศึกษาปที่ 2 ปีการศึกษา 2559  icon PDF
13 นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5 โดยใช้วิธีอภิปัญญา  icon PDF
14 นางสาวสรัญภร จิรมนุญโย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง   News and Entertainment   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  icon PDF
15 นางสารภี กุศลส่ง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ขั้นตอนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวคิด   การเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบลึกสำหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6  icon PDF
16 นางสุภาวดี ดำรุง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   โดยการใช้แบบฝึก  icon PDF
17 นางสาวอนงค์ศรี อัญญะมณี พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยใช้ชุดฝึกเขียนตามคำบอก  icon PDF
18 นางสาวอรทัย   ธาดารัตนกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   โดยใช้แบบฝึกภาษาฝรั่งเศส  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางสาวอนงค์ศรี  อัญญะมณี การใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อพัฒนาการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. นางสาวจิติมา มณฑาศวิน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)
3. นางฉวีวรรณ    นาคะไพบูลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้ได้รับการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD
4. นางสาวชุลีพร  เพียรช่าง การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
5. นางณัฐพร   ทองแท้ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีซีดี
6. นางปาริชาต  ประดับเพ็ชร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาพประกอบการสอน เรื่อง Travel around ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
7. นางสาวพัทร์ธรี เอื้อสิริมนต์  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยโปรแกรมการฝึกการใช้เทคนิค เน้นใจความและเน้นข้อความสำคัญ
8.  นางรัสรินทร์   เอนกกุลพพัฒน์ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC เรื่อง If Clauseชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. นางวรากุล   ศรีคำซอน ผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
10. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกภาษาฝรั่งเศส
11. นางสารภี  กุศลส่ง การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12. นางสาวบุบผชาติ  นิมิตเดชวงศ์ การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน Rhyming Word
13. นางสมศรี  อึงพิทักษ์พันธุ์ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์
14. นางสุภาวดี ดำรุง ผลการบูรณาการการสอนไวยากรณ์ในการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมความ สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปี 5
15. นางสาวอัจฉรา  อ๊อกกังวาล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ACACA
16. นางสมคิด   จันทร์สิริสถาพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม Short Poem ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
17. นางสาวกฤติกา  ปานสีทอง ผลของกิจกรรมการสอนเขียนของแฟรงค์ พี รุตเตอร์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ
18 นางกุลิสรา พิมล การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง
19 นางมณฑา ดนตรีรส การใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
20 นางสาวสรัญภร จิรมนุญโย การพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและการอ่าน Document Transcript
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1.

นางสาวกฤติกา  ปานสีทอง

 

การศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนเขียนตามกระบวนการสอนของเฮวินส์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2.

นางคนึงนิตย์     เกิดสบาย   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tenseของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
3.

นางสาวจิติมา  มณฑาศวิน

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ  ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.

 นางสาวจุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6 โดยการใช้เพลง
5.

นางฉวีวรรณ  นาคะไพบูลย์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โดยจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

 
6.

นางสาวชุลีพร  เพียรช่าง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT

7.

นางสาวณัฐพร  ทองแท้ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเขียนโดยใช้วิธีการทางศิลปะ

 
8.

นางสาวบุบผชาติ  นิมิตเดชวงศ์

การจัดกิจกรรมเรื่องTour around school โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

9.

นางปาริชาต  ประดับเพ็ชร

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
10.

นางมณฑา  ดนตรีรส

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
11.

นางรัสรินทร์   เอนกกุลพิพัฒน์

ผลของการใช้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม โดยเพื่อนสอนเพื่อน เรื่อง Direct Indirect Speechชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
12.

นางวรากุล   ศรีคำซอน

 การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
13.

นางสมคิด  จันทร์สิริสถาพร

 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
14.

นางสมศรี  อึงพิทักษ์พันธุ์

 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมาย

 
15.

นางสาวสรัญภร   จิรมนุญโย

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบ CIRC  
16.

นางสารภี  กุศลส่ง

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเล่มเล็กโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TANKS MODELของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
17.

 

  นางสุภาวดี ดำรุง

 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA)   
18.

นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ด้วยการเรียนแบบสถานการณ์จำลอง
19.

นางสาวพัทร์ธรี เอื้อสิริมนต์

การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th