^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวเบญจรงค์    บุญทองมาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5  meritocredito-borsadelcredito
2 นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาการรู้คิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  meritocredito-borsadelcredito
3 นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร  meritocredito-borsadelcredito
ลำดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1 นางสาวเบญจรงค์ บุญทองมาก การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 (ภาคภาษาอังกฤษ)   icon PDF
2 นางสาวกฤตรินทร์ นิ่มทองคำ ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท   4   ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3  icon PDF
3 นายปุณวัชร์ แสงอรุณ ผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon PDF
4 นางสาวพิชามญชุ์ ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6  icon PDF
5 นางมรกต ศรียาสวิน เรื่อง   ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถ   ในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   กรุงเทพมหานคร  icon PDF
No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวกฤตรินทร์  นิ่มทองคำ ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. นายปุณวัชร์  แสงอรุณ การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
5. นางสาวเบญจรงค์  บุญทองมาก การใช้กิจกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมกล้าแสดงออกของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

No.ชื่อ-สกุลหัวข้อบทคัดย่อ
1. นางมรกต  ศรียาสวิน การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวพิชามญชุ์  ไตรพิทักษ์ การใช้โปรแกรมการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวกฤตรินทร์  นิ่มทองคำ

ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. นายปุณวัชร์  แสงอรุณ ผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
5. นางสาวเบญจรงค์  บุญทองมาก การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th