^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3 ณ ศูนย์ปฐมวัยมูลนิธิเมอร์ซี่ คลองเตย และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โดยมีผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 9 คน คุณครู 4 ท่าน ได้แก่ ครูณัฐพร ทองแท้ ครูเกษรา กิจเจริญ ครูอมรรัตน์ เหล่าบุญมา และครูสุเนตร์ ศรีชนะ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ก่อนออกเดินทางเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนก่อนเดินทาง มีเนื้อหาใจความว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงที่หาซื้อได้ยาก จะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น การรู้จักแบ่งปัน ความมีเมตตา เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นนับเป็นสิ่งดีที่มนุษย์ทุกคนพึงมี และนักเรียนทุกคนถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น ขอให้การเดินทางในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเดินทางโดยสวัสดิภาพ”

วัตถุประสงค์

     1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความรัก เมตตารู้จักการให้  การเสียสละแบ่งปันเพื่อผู้อื่น

     2.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

     3.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกัน  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนการทำงาน 

     4.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาการทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย

26840608 1457098094389435 4057761489939340411 o26910655 1457097214389523 325181498708394938 o26961909 1457096284389616 1114121412853542167 o27021702 1457097424389502 5336916124320781420 o

26804839 1457096734389571 3683681986692233682 n

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th