^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณใต้อาคาร St. Joseph ภายในงานมีการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานที่ผ่านมาตลอดภาคเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ในช่วงเวลาพักกลางวันผู้รับผิดชอบกิจกรรมชมรมยังได้จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงตามความความสามารถและความถนัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของครูอาภรณี โชตินาเสียว (ระดับประถม) และครูดวงกมล สุขทัศน์ (ระดับมัธยม) ตลอดสัปดาห์ นับเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา EQ ให้กับผู้เรียน อันสอดคล้องกับโครงการ To Be Number One

 

1554715546155441551515514

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th