^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

     2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เรียน

     3. สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน

 


แบงปน ม.2 190204 002420190117 190204 0004

แบงปน ม.1เทอม2 190204 001320190117 190204 0001

 

20190117 190204 0003แบงปนความร เทอม2 190204 0056

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th