^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

 

กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย

งาน การจัดการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ

วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้
  3. เพื่อให้กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทยมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และเกรด 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม

1.1

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และเกรด 4-6 ที่ได้คะแนนการตอบคำถามลำดับที่ 1 2 3

2.2

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเกรด 7-9 ที่ได้คะแนนการตอบคำถามลำดับที่ 1 2 3

3.3

 

 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างตั้งใจ

4.4

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th