^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 กิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร์

งานการจัดการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่มที่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณเหมาะสม

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้

4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหาคาดการณ์ ตัดสินแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

6.เพื่อให้กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์มีการบริหารงานที่มีระบบอย่างชัดเจน

 

ภาพกิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

1512041596748

1512041587560

1512041594463

1512041592166

1512041589763

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th