^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 กิจกรรมศิลปะมาโชว์

ฝ่ายวิชาการ    งานการจัดการเรียนการสอน

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะตามจินตนาการ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้างแสดงออกอย่างเหมาะสม

4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

15121240128131512123989083

1512123984827

1512123999743

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th