^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กิจกรรม รำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ

งานการจัดการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 

3. เพื่อให้กิจกรรมรำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

1.1

 

2.2

 

3.3

 

4.4

 

5.5

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th