^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 กิจกรรม การแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานการจัดการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้กิจกรรมการแสดงผลงานจากคอมพิวเตอร์มีการดำเนินงานชัดเจน บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

ภาพกิจกรรม การแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

1513072399400

1513072310080

1513072464902

1513072529062

1513072353187

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th