^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรม Singing Contest

งานการจัดการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ

ระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2561

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษโดยผ่านการขับร้องเพลงสากล

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ

 

สรุปผลการแข่งขัน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงทาลิตา     ปัทมะอภิรมย์          ป.3/4  เลขที่ 11

เด็กหญิงธารา       ศาสตร์สาระ เบเกอร์   ป.3/4  เลขที่ 41

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสิริคีตา     วัฒนสุทธิพงศ์         G.2/3  เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงโสภิชา      เจริญมรรคผล         ป.1/5  เลขที่ 16

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงศุภภร     บารมีแสงเพชร          ป.6/4  เลขที่ 44

เด็กหญิงสวิชญา   บุญเสริมมิตร            ป.5/4  เลขที่ 45

เด็กหญิงอชิรญาณ์   ปะนามะทัง            ป.5/4  เลขที่ 52

เด็กหญิงพรรณวิษา   หวังอาษา             ป.5/4  เลขที่ 26

เด็กหญิงณฐมน     ชวลิตสุนทร            ป.5/4  เลขที่ 27

เด็กหญิงณัฐพัชร์    ตันติโพธิ์พิพัฒน์       ป.5/4  เลขที่ 17

เด็กหญิงวัชรนุช      เจริญยิ่ง               ป.5/4  เลขที่ 25

เด็กหญิงกมลเนตร    สว่างแจ้ง              ป.5/4  เลขที่ 18

เด็กหญิงนันท์นภัส    ตั้งจิตต์ชูวงศ์          ป.5/4  เลขที่ 36

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงศุภิสรา      อภิเวสสะ               G.5/2

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงมนัสนันท์    เพชรดำรงค์สกุล       ป.4/8  เลขที่ 35

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

รองชนะเลิศอันดับ 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

รองชนะเลิศอันดับ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวปริณดา     จิตตธรรม    ม.5/3  เลขที่ 34

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวพรพิชา      มงคลเดชคุณ  ม.5/4  เลขที่ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุชานันท์     เลิศกิจวาณิช      ม.5/6  เลขที่ 28

นางสาวธัญญ์นลิน    ธนรัตน์กิตติโชค  ม.4/6  เลขที่ 31

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน Singing Contest

2

3

4

5

7

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th