^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

พิธีรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม Trinity

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมในด้านจรรยามารยาท สมเป็นกุลสตรี ควรคู่แก่เอกลักษณ์ของชาติไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ ทำตนให้เป็นประโยชน์ มุ่งคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่ตนถนัด มีใจรัก และเป็นผู้ถึงพร้อมทางความสามารถอย่างแท้จริง
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่ ด้วยการเป็นสมาชิกแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรถโรงเรียน ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นผลดีแก่นักเรียนและสังคมรอบๆ โรงเรียน


ในการนี้เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนมีใจความว่า ประสาทสัมผัสในร่างกาย (ตา หู ปาก จมูก และมือ) ที่ได้รับพระพรมาจากพระเจ้า แล้วได้รับการพัฒนาจะส่งผลต่อจิตวิญญาณ (สมอง) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น ประสาทสัมผัสที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้ จึงเปรียบได้กับ Net Work ที่พร้อมให้ผู้อื่นได้ปรับแต่งให้เข้ากัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทำนองเดียวกัน 

51548017 1968912233208016 1811064683679973376 o51556253 1968916436540929 2198453704233844736 o51579234 1968914083207831 4599824190634196992 o51589921 1968910906541482 3401441376322191360 o51591184 1968916649874241 2903290904460656640 o51623614 1968915596541013 7559166011740520448 o

51767654 1968917279874178 8094953629909254144 o51785988 1968910799874826 5856027181829849088 o 

51797936 1968912709874635 5974114434300248064 o51906425 1968914116541161 2373192700619915264 o

51919731 1968914946541078 6325382835729334272 o51991419 1968917926540780 3790813121283620864 o

52126877 1968914039874502 1148866849320992768 o52165132 1968912549874651 7372843793499815936 o

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th