^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร 081-8353589 ******

                                                                                                                          ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาเคมี )

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี- ปริญาโท  มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร 02-234-0561   , 02-631-0084-5 ******

                                                                                                                          ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

แจ้งผู้ปกครองที่พาลูกไปสอบเข้าคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

             เนื่องจากที่ทางโรงเรียนได้มีการแจ้งในระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่าการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะประกาศทางเว็บไซต์โรเรียน ทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการประกาศคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  หากผู้ปกครองไม่ได้รับการติดต่อภายในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ถือว่านักเรียนสอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

 

รางวัลจัดการศึกษา

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของผู้เรียนอยู่เสมอทำให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ

1.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีการศึกษา 2511  และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ

2.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2513, 2516 และ 2529

3.  รางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ณ หอประชุมคุรุสภา

4.  รางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2532 และ 2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5.  การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541

6.  การรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2542

7.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)

8.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิต ผู้เรียน  นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544

9.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพทางการศึกษา ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 1 ในปี พ.ศ.2549

10.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2  (ปี 2549 ถึง 2553)

11.  การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2550

12.  ได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2551

13.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ในการนั่งบรรเลง  การบรรเลงดนตรีสนาม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2551

14.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552

15..  รางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง

16.  รางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จากสมาคมนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552

17.  วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552

18.  ใบประกาศเกียรติคุณ  “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในปี 2552 – 2554  ประสบความสำเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย”  จากศูนย์บริการโลหิต  สภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554

19.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554

20.  โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

21.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

22.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ  รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555

23.  ได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1  มอบโดย พลโทอุดมเดช  สีตะบุตร  แม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  เนื่องในโอกาสที่ทางสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

24.  รางวัลระดับ 5 ดาว  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

25.  ใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

26.  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

27.  รางวัลชมเชย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคารสถานที่ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558

28. รางวัลชนะเลิศประเภทวงเยาวชน “2013 WAMSB World Championship ประเภท Junior Band Champion”  ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ 

29. การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ ( MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558 

30. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

31. ได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

32.  รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าและพร้อมที่จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

นโยบายโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  (Policy)

          “ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม รู้จักรักและรับใช้ ”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งดำเนินการดังนี้

         1.    ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

2.    ปลูกฝังนักเรียนให้ยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีจิตใจงาม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

3.    พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.   นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 ข้อมูลด้านบริหาร

     ผู้บริหาร     นางสาวยุภี     กิจเจริญ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาสถาบัน  Centro Escolar University

ประเทศฟิลิปปินส์   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 4 ปี

    ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับตำแหน่ง) จำนวน 7 ท่าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1.นางปวีณา

รอดรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

ปริญญาตรี

2.นางสาวอัจฉรา

อ๊อกกังวาล

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ปริญญาโท

3.นางรัสรินทร์

เอนกกุลพิพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยม

ปริญญาโท

4.นางสาวยุพร

วนาดอนพิศาล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ปริญญาโท

5.นางสาวพาณี

กิจสมัคร

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ปริญญาตรี

6.นางเกษร์อุบล

ปักสมัย

หัวหน้าวิชาการระดับประถม

ปริญญาโท

7.นางสาวจิติมา

มณฑาศวิน

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ปริญญาโท

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   

ตั้งอยู่ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม  เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10500 

โทรศัพท์ 02 – 2340561, 02 – 6310084 – 5 

โทรสาร 02 – 2361957 , 02 – 2665996  

Website  www.sjc.ac.th   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

spclogo-lis

ฝ่ายวิชาการ  งานหลักสูตร

โครงสร้างและแผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- คณิตศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาฝรั่งเศษ
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีน
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปะ

 

 

 

วันที่รับสมัคร-สถานที่และลงทะเบียน

- สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อครบจำนวนผู้สมัครที่กำหนด

(2,500 คน) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครทันที

- สมัครล่วงหน้าที่ บูทรับสมัคร ตามงานวิ่ง ของชัตเตอร์ รันนิ่ง

- สมัครทาง Thai Ticket Major

- สมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shutterrunning.com

                และชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคาร ที่ ธนาคารกสิกรไทย

                สาขา ซ.วิภาวดีรังสิต2 (หอการค้า) บัญชีออมทรัพย์

                เลขที่ 671-2-099109  ซื่อบัญชี น.ส.อัมพร เรืองฤทธิ์

                โดยส่งใบสมัคร – หลักฐานการชำระเงินได้ที่ E-mail หรือส่ง Fax ที่หมายเลข 02 001 9157

                และกรุณาแจ้งยืนยันการสมัครได้ที่ คุณอัมพร เรืองฤทธิ์โทร 089 925 1161

*ผู้สมัครทาง E-mail กรุณานำหลักฐานใบสมัคร และการชำระเงิน

ติดต่อขอรับเสื้อที่ระลึกและ BIB(เบอร์) ได้ดังนี้

รับ ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30 น. – 17.30 น.

รับหน้างานในวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
เวลา 04.15 น. – 05.15 น.

 

BrochureSJCA

 

BrochureSJCB 1

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010  เลือก ถัดไป>>

outlook1

2.การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ เลือก "ใช่"  คลิก ถัดไป>>

outlook2

3.หน้าต่างเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ เลือก "กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง"  คลิก ถัดไป>>

outlook3

4.เลือก "อินเตอร์เน็ตอีเมล" คลิก ถัดไป>>

outlook4

5.เมื่อถึงหน้าต่างการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอีเมล ให้กรอกรายละเอียดตามภาพ

outlook5

 

>เลือกที่การตั้งค่าเพิ่มเติม

 

5. เลือกที่ tab : เซิร์ฟเวอร์ขาออกจากนั้นเลือกเครื่องถูกที่

     - เซิร์ฟเวอร์ขาออก(SMTP)ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง

    - ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน

 

outlook6

ุ6. เลือกที่ tab : ขั้นสูง จากนั้นเลือกตั้งค่าตามภาพ คลิกตกลง

outlook7

7.กดปุ่มทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้  จะแสดงดังภาพตัวอย่างแปลว่าการตั้งค่าสำเร็จ กดปิด และคลิก ถัดไป>>

outlook8

8.คลิกเสร็จสิ้น

outlook9

 

การตั้งค่า E Mail บน Smart Phone Android: สำหรับ Check E-mail ผ่าน Smart Phone Android

วิธีการใช้งาน วิธีการตั้งค่าการใช้งานอีเมลล์ ในมือถือ tablets/ Androind
1. เข้าไปที่ Email กดเลือกไปที่ Set Up Email
2. ใส่ Email account ที่ต้องการเพิ่มลงใน Smart Phone Android ในตำแหน่งหมายเลข 1 ใส่ password ของ Email account ในตำแหน่งหมายเลข 2 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเลือกตำแหน่งหมายเลข3

androidmail1

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอกข้อมูล E-mail Account ที่ต้องการเพิ่ม
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก Password
หมายเลข 3 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งปุ่มเลือกเพื่อไปหน้าต่อไป

 

3. เลือกประเภทเป็น IMAP Account ตามตำแหน่งหมายเลข 1
androidmail2

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งปุ่มเลือกเพื่อใช้ประเภทเป็นแบบ IMAP

 

4. การตั้งค่า mail server ขาเข้า กรอกข้อมูลต่าง ใส่ Username ที่ตำแหน่งหมายเลข 1 ใส่ Password ที่ตำแหน่งหมายเลข 2 ใส่ชื่อโดเมนเนมในตำแหน่งหมายเลข 3 เลือกค่าในตำแหน่งหมายเลข 4 เป็น None ใส่ Port ในตำแหน่งที่ 5 โดยค่าเท่ากับ 143 และเมื่อใส่ค่าต่างๆเสร็จแล้วกดเลือกตำแหน่งหมายเลข 7

androidmail3

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก E-mail
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก Password
หมายเลข 3 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก IMAP Server ใส่ชื่อโดเมนเนม mail.sjc.ac.th
หมายเลข 4 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกดเลือก Security Type เลือกเป็นแบบ None
หมายเลข 5 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก Port โดยกรณีที่ระบบไม่ใส่ให้อัตโนมัติ ให้ใส่ค่าเท่ากับ 143
หมายเลข 6 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก IMAP path prefix เป็นการใช้งานเพิ่มเติม ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ
หมายเลข 7 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งปุ่มเลือกเพื่อไปหน้าต่อไป

 

5. การตั้งค่า mail server ขาออก ใส่ชื่อโดเมนเนมในตำแหน่งหมายเลข 1 เลือก Security Type ในตำแหน่งหมายเลข 2 เป็นNone เลือกเปิดใช้งาน Require sign-in ในตำแหน่งหมายเลข 4 ใส่ Username ที่ตำแหน่งหมายเลข 5 ใส่ Password ที่ตำแหน่งหมายเลข 6 เมื่อใส่ค่าต่างๆเสร็จแล้วกดเลือกที่ตำแหน่งหมายเลข 7

androidmail4

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก SMTP Server โดยใส่ชื่อโดเมน  mail.sjc.ac.th

หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกดเลือก Security Type เลือกเป็นแบบ None
หมายเลข 3 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งบอก Port ที่ใช้ ไม่ต้องเปลี่ยนค่า ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ
หมายเลข 4 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งเลือกเปิดใช้งาน Require sign-in
หมายเลข 5 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก E-mail
หมายเลข 6 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอก Password
หมายเลข 7 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งปุ่มเลือกเพื่อไปหน้าต่อไป6. ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่า ความถี่ในการโหลดเมล์ และการแจ้งเตือน สามารถเลือกได้ตามความต้องการ 
เลือกเวลาในการเช็ค E-mail ในตำแหน่งหมายเลข1 เลือกเปิด / ปิดการเชื่อมต่อกับ E-mail เลือกในตำแหน่ง
หมายเลข2 เปิด / ปิดการแจ้งเตือน E-mail เมื่อมี E-mail เข้าได้ในตำแหน่งหมายเลข3 เลือกเปิด / ปิด
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi ในตำแหน่งหมายเลข4

androidmail5

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งเลือกเวลาในการเช็ค E-mail ใหม่ๆ

หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกดเลือกเปิด / ปิดการเชื่อมต่อกับ E-mail
หมายเลข 3 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกดเลือกเปิด / ปิด การแจ้งเตือน E-mail เมื่อมี E-mail เข้ามา
หมายเลข 4 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกดเลือกเปิด / ปิดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi

 

7.การตั้งค่า ชื่อผู้ส่ง Email เมื่อมีการส่ง Email ออก เช่น Admin MakewebEasy เป็นต้น โดยใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการในตำแหน่งหมายเลข2

androidmail6

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งชื่อโดเมนเนม

หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก ตำแหน่งกรอกชื่อผู้ส่ง Email เมื่อมีการส่ง Email ออก


**** Smart Phone Android แต่ละรุ่น อาจมีรูปแบบการสร้าง Email account หรือหน้าจอการตั้งค่าแตกต่างกัน ลองประยุกต์ใช้กับ Smart Phone Android ดู

 

สำหรับท่านที่ใช้บริการอีเมล์แบบ Pop Mail ของ Sjc.ac.th เรามีวิธีการตั้งค่าอีเมล์ POP Mail บน iPhone หรือ iPad มาแนะนำกันค่ะ  ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานอีเมล์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพื่่อไม่ให้ขาดการติตด่อสำคัญ ๆ โดยมีวิธีการตั้งค่า ดังนี้ค่ะ

 

1. เปิด iPhone หรือ iPad เลือกเมนู ตั้งค่า (Setting)

m1

 

2. คลิกเลือกเมนู "Mail"

m2

3. เข้าสู่หน้าตั้งค่า Mail ให้คลิกเลือก "เพิ่มบัญชีผู้ใช้..." (Add Account...)

m3

4. คลิกเลือก "อื่นๆ" (Other)

m4

5. จากนั้นเลือก "เพิ่มบัญชี Mail" (Add Mail Account)

m5

6. จากนั้นกรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (New Account) ดังนี้

6.1 ชื่อ (Name) : กรอกชื่อของท่านหรือชื่อองค์กร ซึ่งจะปรากฎเป็นชื่อผู้ส่ง
6.2 อีเมล์ (Address) :  กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.3 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านอีเมล์ 
6.4 คำอธิบาย (Description) : กรอกคำอธิบายโดยย่อ

6.5 กดปุ่ม ถัดไป (Next)

m6

7. เลือกประเภทการใช้งานอีเมล์เป็น "IMAP"

m7

8. ที่หัวข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาเข้า (Incoming Mail Server) ให้ตั้งค่าดังนี้

8.1 ชื่อเครื่อง (Host Name) : mail.sjc.ac.th
8.2 ชื่อผู้ใช้ (User Name) : กรอกอีเมล์ของท่าน เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.3 รหัสผ่าน (Password) :  กรอกรหัสผ่านของอีเมล์

m8

9. ที่หัวข้อ เซิฟเวอร์เมล์ขาออก (Outgoing Mail Server) ให้ตั้งค่าที่หัวข้อ "ชื่อเครื่อง" (Host Name) เป็น mail.sjc.ac.th เช่น โดเมนเนมชื่อ sjc.ac.th ค่า Outgoing ก็จะเป็น mail.sjc.ac.th เป็นต้น จากนั้นใส่ username และ password ของแอคเคาท์เหมือนในข้อ 8.1. และ 8.2.  และคลิก บันทึก (Save)

m9

10. รอระบบทำการยืนยัน (Verifying) หากแสดง Pop Up "ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ SSL คุณต้องการลองตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยไม่ใช้ SSL หรือไม่" ให้เลือก "ใช่"

 

m10

11. ระบบจะทำการยืนยันอีกครั้งประมาณ 2-3 นาที เมื่อเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกทุกข้อ และระบบจะแสดงอีเมล์แอคเคาท์ใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้ว  และเมื่อกดปุ่มไปหน้าจอหลัก แล้วกดที่รูปอีเมล์ เพื่อเข้าใช้อีเมลของท่านผ่าน iPhone / iPad ได้เลยค่ะ

m11


โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมเป็นหนึ่งใน  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th