^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

DSC 0312    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัด  อบรมให้กับครูในหัวข้อ“การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยใช้ICT”วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และหัวข้อ“การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพProfessional Learning Community (PLC)  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  

ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

CSC 0041

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดอบรมให้กับครูในหัวข้อ“การพัฒนาครูด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่21”เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการเกี่ยวกับทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าไปในเนื้อหาวิชา วิทยากรโดย อาจารย์ชลชาสน์  ศักดาลักษณ์ ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

                               

อ่านเพิ่มเติม...

                                                         

 32366855 1581248595307717 6460387337313452032 n

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านมาแมร์มีเรียม เดอ แซงอานน์ กิจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์หัวข้อ“111ปีการศึกษาของคณะฯและโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์(ค.ศ.1907-ปัจจุบัน)”ซึ่งท่านได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและ      จิตตารมณ์ของคณะฯตลอดจนข้อคิดในการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมที่จะนำไปปลูกฝังให้กับนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพคือ“มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”    ให้รู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสงบแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยสุภาพ เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จักการเสียสละ         ให้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง มีความอดทน อดกลั้นแม้ในเรื่องเล็กน้อย รวมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

อ่านเพิ่มเติม...

CSC 0895

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดอบรมครูในหัวข้อ“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย และดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

21366890 1338559316243314 1083538071688226359 o

วันที่ 8 กันยายน 2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ขอพรสำหรับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ โอกาสฉลองศาสนนาม และขอพรสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

535180 493690167480359 3568366120313773444 nวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับศีลอภัยบาปและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร 081-8353589 ******

                                                                                                                          ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาเคมี )

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี- ปริญาโท  มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

                ******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาบุคลากร 02-234-0561   , 02-631-0084-5 ******

                                                                                                                          ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

แจ้งผู้ปกครองที่พาลูกไปสอบเข้าคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

             เนื่องจากที่ทางโรงเรียนได้มีการแจ้งในระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่าการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะประกาศทางเว็บไซต์โรเรียน ทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการประกาศคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  หากผู้ปกครองไม่ได้รับการติดต่อภายในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ถือว่านักเรียนสอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

 

รางวัลจัดการศึกษา

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของผู้เรียนอยู่เสมอทำให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ

1.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีการศึกษา 2511  และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ

2.  รางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2513, 2516 และ 2529

3.  รางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ณ หอประชุมคุรุสภา

4.  รางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2532 และ 2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5.  การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541

6.  การรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2542

7.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)

8.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิต ผู้เรียน  นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544

9.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพทางการศึกษา ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 1 ในปี พ.ศ.2549

10.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2  (ปี 2549 ถึง 2553)

11.  การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2550

12.  ได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2551

13.  วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน ในการนั่งบรรเลง  การบรรเลงดนตรีสนาม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2551

14.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI  รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552

15..  รางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง

16.  รางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จากสมาคมนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552

17.  วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552

18.  ใบประกาศเกียรติคุณ  “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในปี 2552 – 2554  ประสบความสำเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย”  จากศูนย์บริการโลหิต  สภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554

19.  การรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2554

20.  โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555

21.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

22.  การรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ  รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555

23.  ได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1  มอบโดย พลโทอุดมเดช  สีตะบุตร  แม่ทัพภาคที่ 1  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  เนื่องในโอกาสที่ทางสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

24.  รางวัลระดับ 5 ดาว  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

25.  ใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

26.  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

27.  รางวัลชมเชย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคารสถานที่ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558

28. รางวัลชนะเลิศประเภทวงเยาวชน “2013 WAMSB World Championship ประเภท Junior Band Champion”  ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ 

29. การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมมูลนิธิ ( MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558 

30. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

31. ได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

32.  รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3  ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าและพร้อมที่จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

นโยบายโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  (Policy)

          “ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม รู้จักรักและรับใช้ ”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งดำเนินการดังนี้

         1.    ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

2.    ปลูกฝังนักเรียนให้ยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีจิตใจงาม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

3.    พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.   นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 ข้อมูลด้านบริหาร

     ผู้บริหาร     นางสาวยุภี     กิจเจริญ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาสถาบัน  Centro Escolar University

ประเทศฟิลิปปินส์   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 3 ปี

    ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับตำแหน่ง) จำนวน 7 ท่าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1.นางปวีณา

รอดรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

ปริญญาตรี

2.นางสาวอัจฉรา

อ๊อกกังวาล

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

ปริญญาโท

3.นางรัสรินทร์

เอนกกุลพิพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ปริญญาโท

4.นางสาวยุพร

วนาดอนพิศาล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ปริญญาโท

5.นางสาวพาณี

กิจสมัคร

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ปริญญาตรี

6.นางเกษร์อุบล

ปักสมัย

หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ปริญญาโท

7.นางสาวจิติมา

มณฑาศวิน

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ปริญญาโท

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   

ตั้งอยู่ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์  ตำบลสีลม  อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10500 

โทรศัพท์ 02 – 2340561, 02 – 6310084 – 5 

โทรสาร 02 – 2361957 , 02 – 2665996  

Website  www.sjc.ac.th   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th