^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

   2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

   3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

   4.เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงามเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

นักเรียนที่ได้รางวัลกิจกรรมแข่งขันวาภาพ "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" TO BE NUMBER ONE

 

unnamed 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลที่ 1   เด็กหญิงพีรยา          ดาวโชติ        ป.5/7

รางวัลที่ 2   เด็กหญิงกิติยาดา       จินต์ประเสริฐ  ป.5/5

รางวัลที่ 3   เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศาสตร์ยังกุล   ป.5/5

 

unnamed

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลที่ 1   เด็กหญิงทัชชญา     ฤทธิธนวัชรา    ป.6/7

รางวัลที่ 2   เด็กหญิงภีมวรา       วิวัฒน์วารินทร์  ป.6/8

รางวัลที่ 3   เด็กหญิงเนตรนราธรณ์   สุนทรพงศ์  ป.6/6

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ

unnamed 3

 

 

unnamed 4

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th