^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรม แสงเทียนแสงธรรม

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

3.เพื่อให้กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรมมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

IMG 8258

 

IMG 8254

 

IMG 8256

 

IMG 8249

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th