^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

HISTORY OF SAINT JOSEPH CONVENT SCHOOL   

 

logoTH 

 

การก่อตั้ง

 

          โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสตศาสนา ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2441 เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ปัจจุบันคณะภคินีมีกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายแขนง อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสังคมสงเคราะห์ในหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2450 คณะภคินีโดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ซาเวียร์ (MERE SAINT-XAVIER)ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ของคณะมิสซังกรุงเทพ ณ บริเวณถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยตัวอาคารของโรงเรียนหลังแรก ออกแบบโดย อัลเฟรโดริกาสซี่ สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม

               

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480-ปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต

a01

 

             ผู้จัดการ

a02

 

                ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
A03

การจัดการศึกษาในระยะแรก

                สองทศวรรษแรกหลังการจัดตั้ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาเป็นบุตรและธิดาชาวยุโรปที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย หลักสูตรการศึกษาจึงเน้นหนักไปทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในการเรียนการสอน วิชาการที่เน้นศึกษาได้แก่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรม วาดเขียน ดนตรีและการฝีมือ ผู้เรียนได้รับการดูแลทั้งทางด้านวิชาการและความเข้มงวดกวดขันอบรมสั่งสอนในด้านจริยธรรมและกิริยามารยาท ด้วยความตั้งใจและการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน บรรดาคหบดีข้าราชการและพ่อค้าไทยจึงให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ทำให้จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เมื่อมีผู้เรียนไทยเข้าศึกษามากขึ้น โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางของระบบการศึกษาไทย
.ศ. 2474 : ผู้เรียนสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมภาษาฝรั่งเศส
ใน พ.ศ. 2474 เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้ส่งผู้เรียนจำนวน 3 คน เข้าสอบชั้นประโยคบริบูรณ์ (ม.8) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้เรียนจากกลุ่มฝรั่งเศส 2 คน กลุ่มอังกฤษ 1 คน กลุ่มฝรั่งเศสสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลจากสถานทูตฝรั่งเศส และสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด้วย

.ศ. 2479 :   ผู้เรียนเข้าสอบชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ (ม.8) ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอบได้คะแนนเป็นที่ 1  ที่ 2  และที่ 3  จากจำนวนผู้เรียนแผนกภาษาทั้งหมดทั่วประเทศ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ส่งผู้เรียนเข้าสอบชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ (ม.8) ของกระทรวง
ศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งเป็นจำนวน11  คน ผู้เรียนสอบได้ทั้ง11 คน และสอบได้คะแนนเป็นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
จากจำนวนผู้เรียนแผนกภาษาทั้งหมดทั่วประเทศและได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสามคน ได้แก่ นางสาวประคิณ กรองทอง (ชุมสาย ณ อยุธยา)  นางสาวพยุง อิศรางกูร ณ อยุธยา และนางสาวประชุมพร โชติรส  (ลูเซีย  คอฟฟ์) ในจำนวน 3 คนนี้นางสาวประชุมพร  โชติรส (ลูเซีย คอฟฟ์) ได้รับรางวัลภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมจากสถานทูตอังกฤษและนางสาวประคิณ  กรองทอง (ชุมสาย ณ อยุธยา) ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดภาษาฝรั่งเศส จากสถานทูตฝรั่งเศสอีกด้วย นับเป็นการสร้างเกียรติประวัติให้สถานศึกษาอย่างมากที่สุด

.ศ. 2480 : โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะ
ในพ.ศ.2480  โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนของรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ
.ศ. 2482-2486 : เปิดทำการสอนหลักสูตรผู้เรียนฝึกหัดครู
ตั้งแต่พ.ศ. 2482 – 2486  กระทรวงศึกษาธิการยังได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนหลักสูตรผู้เรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแขนงหนึ่ง  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและช่วยพัฒนางานการศึกษาของไทยอีกด้วย

พัฒนาการของโรงเรียน

จากผลงานทางการศึกษาเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนแพร่หลาย โรงเรียนได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เสมอมาดังนี้
.ศ. 2454  : รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่20 ธันวาคม พ.ศ. 2454  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียน  ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมของผู้เรียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและพระราชทานทรัพย์จำนวน  800  บาทให้แก่โรงเรียน  ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่สุด
.ศ. 2493 :     รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ

ในปี พ.ศ. 2493  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
.ศ. 2500 : รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดตึกหอประชุม

ในปี  พ.ศ. 2500  สถานศึกษาก่อตั้งครบ 50 ปี  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดตึกหอประชุมและทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน ทรงพอพระทัยในกิจกรรมของโรงเรียนและตรัสชมเชย พร้อมอำนวยพรให้โรงเรียนเจริญวัฒนาถาวรเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
.ศ. 2502 :   รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน

ในปี พ.ศ. 2502  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียน
.ศ. 2505 : ก่อสร้างอาคารตึกอำนวยการ / รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ได้ขยายการก่อสร้างอาคารตึกอำนวยการทดแทนอาคารหลังเดิม ซึ่งคับแคบภายในอาคารอำนวยการประกอบด้วยห้องธุรการ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรมศาสตร์ ห้องประชุมเล็ก ห้องนิทรรศการ ห้องพยาบาล ห้องพักครู ที่พักของผู้เรียนประจำและที่พักของเซอร์  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
.ศ. 2522 :   รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง72 ปี ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2522    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งในงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 72 ปีของโรงเรียน ยังความปลาบปลื้มแก่บรรดาเซอร์ คณาจารย์และผู้เรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและทรงปลูกต้นสารภีที่กลางลานสันติภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
.ศ. 2530 : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานฉลอง “อสีติพรรษ” ครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน
.ศ. 2532 : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อพ.ศ. 2532  ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกครั้งในการเสด็จทอดพระเนตรละครการกุศลเรื่อง “Thirteen Daughters”  ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนได้ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการแสดงครั้งนี้ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระเจ้าวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทอดพระเนตรละครเรื่องเดียวกัน
.ศ. 2535 : รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ที่ได้ประทานพระนามก่อตั้ง “มูลนิธิอุบลรัตน์” เนื่องในอภิลักขิตมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนดนตรี สาขาเปียโน และช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนของสถานศึกษาในชนบท
                นอกจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนยังได้รับความสนพระทัยและพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ เสด็จเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนและนิทรรศการต่างๆ หลายวาระและโอกาส อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
.ศ. 2552 : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน  “หนึ่งศตวรรษ รัตนวาร” ครบรอบ 100 ปีของโรงเรียน

นามโรงเรียน

 

                โรงเรียนมีนามว่า “เซนต์โยเซฟคอนเวนต์” เป็นโรงเรียนก่อตั้งเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาเด็กหญิง และเป็นโรงเรียนลำดับที่สามของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  การเชิญนามของนักบุญโยเซฟมาเป็นนามโรงเรียน คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ถือว่ากิจการเมตตาธรรมทางการศึกษาณ โรงเรียนแห่งนี้  ยกถวายแด่พระเป็นเจ้าตามจิตตารมณ์นักบุญโยเซฟ

                นักบุญโยเซฟเป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า ในสมัยนั้นบรรดาผู้ร่วมสมัยผู้มองดูเหตุการณ์ด้วย “ดวงตาโลก” ก็จะเป็นแต่เพียงว่า ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเล็กๆ มีพ่อแม่และลูกพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีอาชีพเป็นช่างไม้ เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงกายของตนเองตลอดชีวิต และต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะอดทนแบกหามเป็นงานรับใช้ชุมชนในถิ่นใกล้และไกล จึงต้องมีความซื่อตรง ถ่อมตน สุภาพนอบน้อม ครอบครัวเล็กๆ นี้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากจน  และท่ามกลางคนจนทุกคนต้องทำงานแต่เมื่อพินิจเพ่งด้วยศรัทธาปรีชาญาณจะเห็นความสำคัญอันลึกซึ้งของนักบุญท่านนี้  เบื้องแรก ท่านคือชาติเชื้อกษัตริย์ดาวิดโดยกำเนิดตรงตามที่พระคัมภีร์เดิมได้บันทึก “คำทำนาย” ไว้เมสซียาห์ท่านใหม่ที่จะมาสู่มนุษย์ชาติจะเป็นผู้สืบเชื้อสายกษัตริย์ดาวิด นักบุญโยเซฟจึงเป็นมหาบุรุษบรรพชนผู้เชื่อมพระเยซูคริสต์กับเชื้อสายกษัตริย์ดาวิดถือเป็นประกาศกท่านหนึ่งของพระธรรมเก่า

                การเสด็จมาสมภพเป็นมนุษย์ในขัตติยวงศ์พงศ์กษัตริย์ดาวิดของพระคริสต์ในฐานะบุตรของโยเซฟทำให้วาจาทำนายกลายเป็นความจริงประจักษ์  พระคริสต์  จึงได้พระฉายานามอีกพระนามหนึ่งว่า “พระวจนาถ” นักบุญโยเซฟจึงเป็นประกาศกของพระธรรมเก่าผู้อยู่ ณ จุดเริ่มของพระธรรมใหม่ ทำให้พระธรรมทั้งสองต่อเนื่องกัน และสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า  ต่อมาพระชนม์ชีพของพระวจนาถที่เสด็จรับเอากายมนุษย์บรรลุความเป็นมนุษย์สมบูรณ์พร้อม เพราะมีนักบุญโยเซฟ และพระมารดามารีอาน้อมรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าดังนั้นนักบุญโยเซฟจึงมีหน้าที่เป็นบิดาผู้อภิบาลพระวจนาถร่วมกับพระมารดาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ มิให้ภัยใดๆ แผ้วพาน และเป็นผู้สอนงานอาชีพช่างไม้แด่พระคริสต์สังคมมนุษย์ตั้งต้นจากชุมชนหน่วยเล็กๆ  คือ ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีพ่อและแม่เป็นที่พึ่ง พ่อเป็นผู้หาอาหารมาเลี้ยง แม่เป็นผู้ดูแล พ่อปกป้อง แม่ปลอบโยน พ่อประกอบอาชีพเป็นหลัก แม่ประกอบงานบ้านเป็นฐาน ทั้งสองร่วมกันเป็นหลักเป็นฐานของครอบครัว

                โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ถือตามจิตตารมณ์นักบุญโยเซฟ  คือถือว่าผู้เรียนทุกคนมีครอบครัว
ของตนเป็นหลักฐานอยู่แล้ว เมื่อบิดามารดาแท้ของผู้เรียนนำลูกมาเข้าเรียน  จึงเป็นประหนึ่ง “ลูก” ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายไว้ในปกครอง ให้โรงเรียนมีหน้าที่พิเศษอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ทั่วไป เพื่อใช้ประกอบอาชีพและเน้นจิตตารมณ์เจริญรอยตามนักบุญโยเซฟ คือ ให้บรรดา “ลูก” ที่พระเป็นเจ้าทรงฝากไว้มีความนบนอบ   นอบน้อมต่อหลักเกณฑ์  ดำรงชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ขยันขันแข็ง ประกอบการงาน มีความมั่นคงอยู่ในคุณค่าของพระธรรมคำสอน  ตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากความหมองมัวทั้งหลาย ทั้งกาย วาจา ใจและวิญญาณ
 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th