^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

อบรมครใหม61 ๑๘๐๕๒๒ 0019

วันอังคารที่22พฤษภาคม2561ฝ่ายบุคลากรได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูได้ทราบแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มกำลัง เสียสละเพื่อองค์กร ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

CSC 0895

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดอบรมครูในหัวข้อ“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย และดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0312

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัด  อบรมให้กับครูในหัวข้อ“การจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยใช้ICT”วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และหัวข้อ“การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพProfessional Learning Community (PLC)  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

CSC 0041

 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดอบรมให้กับครูในหัวข้อ“การพัฒนาครูด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่21”เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการเกี่ยวกับทักษะชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าไปในเนื้อหาวิชา วิทยากรโดย อาจารย์ชลชาสน์  ศักดาลักษณ์ ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

                                                      


32366855 1581248595307717 6460387337313452032 n

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านมาแมร์มีเรียม เดอ แซงอานน์ กิจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์หัวข้อ“111ปีการศึกษาของคณะฯและโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์(ค.ศ.1907-ปัจจุบัน)”ซึ่งท่านได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและ      จิตตารมณ์ของคณะฯตลอดจนข้อคิดในการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมที่จะนำไปปลูกฝังให้กับนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพคือ“มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”    ให้รู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสงบแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยสุภาพ เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จักการเสียสละ         ให้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง มีความอดทน อดกลั้นแม้ในเรื่องเล็กน้อย รวมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

อ่านเพิ่มเติม...

12วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

3วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งชุมชนรอบๆโรงเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 8109วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ตัวแทนคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง"เปิดโลกกว้างทางการศึกษาสร้างครูยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ หอประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

34คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แบบดอกดารารัตน์(Daffodil) จากเปลือกข้าวโพด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดโดยสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยวิทยากรจากศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารตรีนิตี้คอมเพล็กซ์ สีลม  

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0211วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความรู้สึกนึกคิดและมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงจนไม่อาจประมาณได้ ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0007วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. การอบรมเรื่อง จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับครู โดย ดร. ชัยพัฒน์ เลิศลักษณ์ทวีกุล อาจารย์ปิยนุช บุญมาและทีมงาน ดร.มนตรี หล่อกอบกิจ คุณปภัสรินทร์ ราศิจิระพงศ์ คุณสุดารัตน์ โชคกิจชัยและคุณสราวุธ โสหา  ณ ห้องประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0153วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. การอบรมเรื่องสื่อสร้างสรรค์ด้วย Microsoft Power Point สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ตึก St. Joseph และสำหรับครูผู้สอนระดับประถม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก St. Louis

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0037วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น. การอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนและการทำสื่อ สำหรับครูผู้สอนทุกคน  โดย อาจารย์อรุณี พิมพ์ศิริและคุณทิพวัลย์ เดชะมาก  ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th