^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

1

กิจกรรม สนุกขำๆ กับปริศนาคำทาย

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 19  มกราคม  2562

ฝ่ายวิชาการงาน ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

a

กิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกวัน บันทึกทุกคน

    จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561  –  25  มกราคม 2562

ฝ่ายวิชาการงาน ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  2170916

กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ
จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2561
ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

2018 08 23 4กิจกรรม แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม –  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ปายนเทศ2560 ๑๘๐๑๒๒ 0039วันที่ 8 - 19 มกราคม 2561 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆ กับปริศนาคำทาย  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่าน การใฝ่รู้ โดยนำคำ ข้อความมาใช้สำหรับทายภาพปริศนา เพื่อฝึกทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาที่มีข้อคิด มีความคล้องจอง เล่นคำทั้งเล่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ข้อที่ 7 ที่ว่าใฝ่เรียนรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...

S  60096514วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.40-12.00 น งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เกรด 4 เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

21125692 1330993576999888 246865906950654854 o

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560  เวลา 12.20 น. งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบชิงชนะเลิศ เป็นกลุ่มขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลายเข้าร่วมแข่งขัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  50454541วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น ภายในกิจกรรมนี้มีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน  พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ

อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำการเขาใช 2560 ๑๗๐๖๒๓ 0006วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนทราบถึงระเบียบและวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

S  67878914วันที่ 9 -13 มกราคม 2560 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆ กับปริศนาคำทายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่าน การใฝ่รู้ โดยนำคำ ข้อความมาใช้สำหรับทายภาพปริศนา เพื่อฝึกทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาที่มีข้อคิด มีความคล้องจอง เล่นคำทั้งเล่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ข้อที่ 7 ที่ว่าใฝ่เรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

S  63946754วันที่  6 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิด และประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สารานกรมไทย 2559 2859วันที่ 1 สิงหาคม  - 2  กันยาน 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการอ่านการค้นคว้า เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นตามความเหมาะสมซึ่งเป็นความสำคัญ ที่ว่าผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้และหาความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

S  6004792วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยจะเน้นหนังสือดีที่เยาวชนไทยควรอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

S  49954827วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

S  39829513งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆกับปริศนาคำทายขึ้น ระหว่างวันที่  5 - 9 มกราคม 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th