^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

ผลการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศอันดับที่ 1

1.เด็กหญิงลลิล               เสาวมาศ           ม.1/1สารานกรมไทย 2559 2177

2.เด็กหญิงณภัทร             เจริญวงศ์           ม.2/1

3.เด็กหญิงณฐฏา             เหลืองช่วยโชค     ม.3/1

อันดับที่ 2

1.เด็กหญิงอาภาภัทร          เศรษฐ์ธนากร      ม.1/2

2.เด็กหญิงอัยยาพร            เสนานุช            ม.2/2

3.เด็กหญิงรมิตา               ธำรงค์ศิริวัฒน์      ม.3/2

อันดับที่ 3

1.เด็กหญิงวัรชฌา             ลิมปวณิชพันธุ์      ม.1/7

2.เด็กหญิงนันท์นภัส          ตั้งถาวรสิริกุล       ม.2/7

3.เด็กหญิงเจสิกา             รัมมณีย์              ม.3/7

สารานกรมไทย 2559 602 สารานกรมไทย 2559 9384 สารานกรมไทย 2559 6265

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศอันดับที่ 1

           1.นางสาวพนิตนันท์          มงคลภิญโญภาส   ม.4/3สารานกรมไทย 2559 9486

           2.นางสาววรรษมน           พิศาลสาธุกิจ        ม. 5/3

อันดับที่ 2

            1.นางสาวภัทริด             สันติวงศ์             ม.5/1

            2.นางสาวศริดา              วู                     ม. 6/2

อันดับที่ 3

            1.นางสาวสุชานาฎ           วิบูลย์อรรจน์         ม.4/2

2.นางสาวธฤตมน            ช่อผกา               ม. 5/2

3.นางสาวสุพิชญา            วิมลรัตน์             ม. 6/2

สารานกรมไทย 2559 4175 สารานกรมไทย 2559 3550 สารานกรมไทย 2559 5558

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th